• 29 مهر ماه 1397 -
  • 021-88211563
شرکت صنعتی امید فنر

شرکت صنعتی امید فنر


انــــدیـشــه ای پـــویـــا، پـیـشـــیــنـــه ای کـهن
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر

کاهش یک درصدی مصرف سوخت موتور EF7 با طراحی جدید فنر سوپاپ توسط شرکت صنعتی امید فنر

کاهش یک درصدی مصرف سوخت موتور EF7 با طراحی جدید فنر سوپاپ توسط شرکت صنعتی امید فنر
کاهش یک درصدی مصرف سوخت موتور EF7 با طراحی جدید فنر سوپاپ توسط شرکت صنعتی امید فنر

کاهش یک درصدی مصرف سوخت موتور EF7 با طراحی جدید فنر سوپاپ توسط شرکت صنعتی امید فنر

واحد مهندسی و R&D  شرکت صنعتی امیدفنر پیشنهاد طراحی جدید فنر های سوپاپ موتور EF7  خود را به مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو ارائه کرد که پس از  بررسی های اولیه نمونه سازی انجام گردید. نتیجاتا و بر اساس گزارش آزمایشگاه مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو مصرف سوخت موتور EF7  در سیکل NEDC  حدودا 1 درصد کاهش یافت که صرفه جویی تقریبی 2600000 لیتر  بنزین را در سال به همراه خواهد داشت.

  • کلمات کلیدی:
  • منبع خبر: