• 12 فروردین ماه 1399 -
  • 021-88211563
شرکت صنعتی امید فنر

شرکت صنعتی امید فنر


انــــدیـشــه ای پـــویـــا، پـیـشـــیــنـــه ای کـهن
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر

حضور شرکت آلیاژفنر امید، در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع وایر و کابل هند - بمبئی

حضور شرکت آلیاژفنر امید، در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع وایر و کابل هند - بمبئی
حضور شرکت آلیاژفنر امید، در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع وایر و کابل هند - بمبئی

حضور شرکت آلیاژفنر امید، در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع وایر و کابل هند - بمبئی

شرکت آلیاژفنر امید،  با هدف توسعه مشتریان بین المللی خود در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع وایر و کابل هند - بمبئی حضور یافت

 سالن 1  غرفه شماره K 80 
 تاریخ 6 الی 8 آذر ماه 1397 (27 الی 29 نوامبر 2018)