• 28 مرداد ماه 1397 -
  • 021-88211563
شرکت صنعتی امید فنر

شرکت صنعتی امید فنر


انــــدیـشــه ای پـــویـــا، پـیـشـــیــنـــه ای کـهن
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی از اداره کل استاندارد استان قم توسط شرکت صنعتی امیدفنر

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی از اداره کل استاندارد استان قم توسط شرکت صنعتی امیدفنر
اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی از اداره کل استاندارد استان قم توسط شرکت صنعتی امیدفنر

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی از اداره کل استاندارد استان قم توسط شرکت صنعتی امیدفنر

شرکت صنعتی امید فنر موفق به اخذ استاندارد ملی ایران جهت کاربرد علامت استاندارد برای کلیه محصولات فنرلول خودرو مطابق با استاندارد ISIRI 17900  برای مدت 3 سال گردید.

  • کلمات کلیدی:
  • منبع خبر: